« Licence, Master professionnels en formation ouverte et à distance pour le développement du tourisme durable en Chine, au Vietnam et au Kirghizstan »

ERASMUS + LMPT n°573897-EPP-1-2016-BG-EPPKA2-CBHE-JP

Dự án ERASMUS+ LMPT
« Đào tạo Đại học, Thạc sĩ chương trình mở và từ xa chuyên ngành Phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam, Trung Quốc và Kyrgyzstan »
Số: 573897-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP

Thông tin chi tiết về dự án tại website: lmpt.vnua.edu.vn

Search